The Green Wave

Over alle ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie in Nederland

Welkom

Welkom op dit blog over de energietransitie in Nederland. Hier zullen opvallende actualiteiten en ontwikkelingen in de wereld van de (duurzame) energie worden besproken, en dan in het bijzonder op het gebied van technologie en regelgeving.


Veranderingen SDE+ regeling voor Zon PV in 2018

De SDE+ regeling zal in 2018 wederom de belangrijkste drijver zijn voor de energietransitie met betrekking tot de duurzame opwekking van energie. Ook in 2017 is deze regeling een succes gebleken, met een grote toename van het aandeel van Zon PV in de aanvragen. Dit is reden geweest voor minister Wiebes om de spelregels voor 2018 aan te passen middels zijn Kamerbrief in december. De zonnepanelenbranche leverde direct grote kritiek door te stellen dat de aanpassingen het moeilijker maken om projecten te realiseren. Daarnaast werd door sommigen erop gewezen dat de nieuwe regeling eigen verbruik van de opgewekte elektriciteit, ook wel gelijktijdigheid genoemd, ontmoedigt.  

Wat er verandert voor Zon PV in 2018

Er zijn twee belangrijke veranderingen in de SDE+ regeling voor Zon PV. Het grootste pijnpunt van de zonnepanelenbranche zit in het onderscheid tussen netlevering en niet-netlevering dat in de nieuwe regeling wordt gemaakt. Bij niet-netlevering, wat duidt op eigen verbruik van de elektriciteit,  geldt voortaan een lagere bijdrage vanuit de SDE+ regeling. Dit wordt geregeld door een hoger (voorlopig) correctiebedrag van 6,3 cent op het toegekende basisbedrag bij niet-netlevering ten opzichte van 3,8 cent bij netlevering. 

Een ander onderscheid dat in de nieuwe regeling zal worden gemaakt is een verschil in maximaal aan te vragen basisbedrag en correctiebedrag op basis van projectgrootte. Zo kan een project in de categorie van 15 kWp tot 1 MWp in aanmerking komen voor een basisbedrag van maximaal 11,2 cent. Daarbij geldt een correctiebedrag van 6,3 cent bij eigen verbruik van de elektriciteit. PV projecten van 1 MWp en groter komen daarbij in aanmerking voor een maximaal basisbedrag van 10,7 cent met een correctiebedrag van 5,5 cent bij eigen verbruik. Dat de nieuwe basisbedragen voor Zon PV lager liggen dan de basisbedragen van de vorige SDE+ ronde is daarbij geen verrassing.

Waarom veranderen?

De SDE+ regeling is al jaren een goede stimulans voor de opwekking van duurzame energie gebleken. Afgelopen jaren is daarbij met name het aandeel aanvragen voor Zon PV flink gestegen. In de najaarsronde van 2017 werden 5.456 aanvragen gedaan voor Zon PV op een totaal van 5.783 SDE+ aanvragen. Het gaat daarbij vaak over kleinere systemen, met een gemiddeld vermogen van 0,59 MW per aanvraag voor Zon PV. Ter vergelijking: de 227 windmolenprojecten vroegen gemiddeld subsidie voor een vermogen van 5,19 MW.

Tegelijkertijd groeit ook het aantal PV projecten van 1 MWp en groter, met momenteel zelfs projecten van 100 MWp in de pijplijn. Differentiatie is dus nodig om het beleid meer op maat te maken. Dergelijk grote projecten zijn immers niet vergelijkbaar met een systeem van 15 kWp dat op het dak van bv. een sportvereniging wordt geplaatst.

Daarnaast blijkt dat verreweg de meeste Zon PV projecten op het dak van gebouwen wordt geplaatst. Hierdoor vindt eigen verbruik van de opgewekte elektriciteit plaats en ontstaat een dubbel voordeel voor deze systemen. Naast de vergoeding van de SDE worden immers ook energiebelasting, ODE en transportkosten van de netbeheerder vermeden. Projecten met een zeer hoog eigen verbruik kregen hierdoor een zeer gunstige business case, terwijl dit vaak juist de kleinere projecten betreft.

Implicaties van de nieuwe regeling

Zoals hierboven is vermeld richt de kritiek vanuit de zonnepanelenbranche zich met name op de differentiatie tussen netlevering en niet-netlevering. Hierdoor zou terugleveren van de opgewekte elektriciteit worden beloond en eigen verbruik worden ontmoedigd. Dat zou inderdaad schadelijk zijn aangezien de gelijktijdigheid van verbruik en opwekking steeds belangrijker wordt met het oog op de balans van het elektriciteitsnet.

Wat wordt beweerd klopt dan ook niet geheel: het correctiebedrag bij niet-netlevering is 2,5 cent per kWh hoger wat een lagere SDE vergoeding betekent. De vermeden energiebelasting, ODE en transportkosten netbeheer bedraagt echter meer, namelijk 2,87 cent per kWh uitgaande van de tarieven boven 50.000 kWh per jaar. Mogelijke extra voordelen zoals een lager gecontracteerd vermogen bij de netbeheerder en mogelijk verschil tussen inkoop- en teruglevertarief bij de energieleverancier worden dan nog niet eens meegenomen. Eigen verbruik van de opgewekte energie loont nog steeds, alleen is de financiële prikkel minder groot.

Waar wel terecht op wordt gewezen door branchevereniging Holland Solar is dat de veranderingen van de regeling de voorbereiding van een SDE+ project moeilijker maakt en voor een grotere administratieve druk zorgt. Veel van de aanvragers van de kleinere PV projecten zijn ondernemers, sportverenigingen of VvE’s. Als adviseur bij SDE+ projecten heb ik gemerkt dat het aan enthousiasme in deze groep niet ontbreekt, maar dat de kennis rondom de SDE+ regeling vaak beperkt is. Dit is logisch aangezien een PV systeem doorgaans een bijkomstigheid is voor deze groep. Gebrekkige kennis en voorbereiding zorgt nu al regelmatig voor foutieve SDE+ aanvragen bij RVO. Verdere differentiatie van de regeling zal echter tot nog meer onduidelijkheid leiden, met meer fouten in de SDE+ aanvraag en mogelijk afwijzing  van de aanvraag tot gevolg. Om dat te voorkomen is goede begeleiding bij een SDE+ project van steeds groter belang.


Prognose SDE+ regeling PV Projecten 2017

De belangrijkste subsidie in voor duurzame energie in Nederland is de SDE+ regeling. De onlangs verschenen Kamerbrief van Minister Kamp over de SDE+ regeling voor 2017 is een mooie aanleiding om een prognose te maken voor de komende SDE+ ronde in maart. Om hiertoe te komen zal ik het verloop van de SDE+ in 2016 samen met de veranderingen voor 2017 beschouwen en kort ingaan op de globale marktontwikkelingen.

Verloop SDE+ 2016

In 2016 werd het budget voor de SDE+ regeling voor het eerst over een voorjaars- en najaarsronde verdeeld. Daarnaast werd het budget ook flink verhoogd van 3,5 miljard  euro in 2015 naar uiteindelijk 9 miljard euro (in eerste instantie was 8 miljard euro aangekondigd).

In de voorjaarsronde kwam de grens voor toegewezen projecten uit op 11,0 cent per kWh bij een budget van 4 miljard euro. De voorjaarsronde werd daarmee in de tweede fase al overtekend. In het najaar is het basisbedrag voorlopig gestrand op 10,8 cent bij een budget van 5 miljard euro; ook deze ronde werd daarmee in de tweede fase overtekend, met ruim 2 miljard euro. Voor beide rondes werd uiteindelijk ruim het dubbele aan beschikbaar budget aangevraagd.

Aangekondigde veranderingen

De nieuwe SDE+ regeling voor PV projecten verschilt nauwelijks van de regeling voor 2016. De belangrijkste verandering is dat de verwachte subsidiepot voor de voorjaarsronde en najaarsronde totaal 12 miljard euro zal bedragen, gelijkelijk verdeeld over de twee rondes. Daarnaast is het hoogste aan te vragen basisbedrag voor PV projecten verlaagd van 12,8 cent per kWh naar 12,5 cent per kWh. Dit is echter van beperkte waarde aangezien een dergelijk basisbedrag voor het laatst in 2014 is gehaald.

Marktontwikkeling en overige factoren

Om een inschatting te maken voor het maximale SDE+ basisbedrag voor de voorjaarsronde kan worden uitgegaan dat de trend van een dalend SDE+ basisbedrag zich door zal zetten. Daarbij wordt meegenomen dat met name de kostprijs van PV projecten flink is gedaald in de afgelopen twee kwartalen ten gevolge van globale ontwikkelingen en vermoedelijk doorzet. Aangezien verreweg de meeste aanvragen voor PV projecten in de tweede en derde fase plaatsvonden is de verwachting dat hier een verschuiving plaats zal vinden naar inschrijving in de voornamelijk de tweede fase van de voorjaarsronde, met een basisbedrag tot 11,0 cent per kWh.

Een andere factor die de hoogte van het basisbedrag beïnvloedt is de hoeveelheid aanvragen van overige duurzame opwekvormen van substantiële grootte zoals wind op land, biomassa en geothermie. Helaas is er momenteel geen inzicht in de pipeline van toekomstige projecten van deze opwekvormen. Wel is gezien het geplande geïnstalleerde vermogen van wind op land in 2020 te verwachten dat hier een stijging van het aantal aanvragen zal komen.

Tot slot kan het recente voorstel van de Tweede Kamer om te stoppen met subsidie voor de bijstook van biomassa een rol gaan spelen. Indien dit plan doorgang vindt voor de SDE+ 2017 zal naar schatting 1,5 - 2 miljard euro minder worden aangevraagd in de voorjaarsronde. Dit zal tot effect hebben dat het maximaal toegewezen basisbedrag hoger komt te liggen, maar gezien de laatste SDE ronde is het aannemelijk dat de komende SDE ronde alsnog in de tweede fase wordt overtekend.

Prognose maximale basisbedrag voorjaarsronde

Onder de momenteel bekende omstandigheden is rekening houdend met bovenstaande de inschatting dat het maximale SDE basisbedrag in de voorjaarsronde tussen de 10,0 en 10,4 cent per kWh zal komen te liggen. Mocht bijstook van biomassa echter uit de SDE+ regeling worden gehaald dan zal het maximale basisbedrag naar schatting uitkomen tussen 10,5 – 11 cent per kWh. Deze prognose is bedoeld om handvatten te geven voor het berekenen van businessmodellen voor de SDE+ voorjaarsronde. Aangezien deze inschatting is gemaakt op basis van algemene trends en ontwikkelingen kan de uitkomst uiteraard afwijken.