The Green Wave

Over alle ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie in Nederland

Welkom

Welkom op dit blog over de energietransitie in Nederland. Hier zullen opvallende actualiteiten en ontwikkelingen in de wereld van de (duurzame) energie worden besproken, en dan in het bijzonder op het gebied van technologie en regelgeving.


Prognose SDE+ regeling PV Projecten 2017

De belangrijkste subsidie in voor duurzame energie in Nederland is de SDE+ regeling. De onlangs verschenen Kamerbrief van Minister Kamp over de SDE+ regeling voor 2017 is een mooie aanleiding om een prognose te maken voor de komende SDE+ ronde in maart. Om hiertoe te komen zal ik het verloop van de SDE+ in 2016 samen met de veranderingen voor 2017 beschouwen en kort ingaan op de globale marktontwikkelingen.

Verloop SDE+ 2016

In 2016 werd het budget voor de SDE+ regeling voor het eerst over een voorjaars- en najaarsronde verdeeld. Daarnaast werd het budget ook flink verhoogd van 3,5 miljard  euro in 2015 naar uiteindelijk 9 miljard euro (in eerste instantie was 8 miljard euro aangekondigd).

In de voorjaarsronde kwam de grens voor toegewezen projecten uit op 11,0 cent per kWh bij een budget van 4 miljard euro. De voorjaarsronde werd daarmee in de tweede fase al overtekend. In het najaar is het basisbedrag voorlopig gestrand op 10,8 cent bij een budget van 5 miljard euro; ook deze ronde werd daarmee in de tweede fase overtekend, met ruim 2 miljard euro. Voor beide rondes werd uiteindelijk ruim het dubbele aan beschikbaar budget aangevraagd.

Aangekondigde veranderingen

De nieuwe SDE+ regeling voor PV projecten verschilt nauwelijks van de regeling voor 2016. De belangrijkste verandering is dat de verwachte subsidiepot voor de voorjaarsronde en najaarsronde totaal 12 miljard euro zal bedragen, gelijkelijk verdeeld over de twee rondes. Daarnaast is het hoogste aan te vragen basisbedrag voor PV projecten verlaagd van 12,8 cent per kWh naar 12,5 cent per kWh. Dit is echter van beperkte waarde aangezien een dergelijk basisbedrag voor het laatst in 2014 is gehaald.

Marktontwikkeling en overige factoren

Om een inschatting te maken voor het maximale SDE+ basisbedrag voor de voorjaarsronde kan worden uitgegaan dat de trend van een dalend SDE+ basisbedrag zich door zal zetten. Daarbij wordt meegenomen dat met name de kostprijs van PV projecten flink is gedaald in de afgelopen twee kwartalen ten gevolge van globale ontwikkelingen en vermoedelijk doorzet. Aangezien verreweg de meeste aanvragen voor PV projecten in de tweede en derde fase plaatsvonden is de verwachting dat hier een verschuiving plaats zal vinden naar inschrijving in de voornamelijk de tweede fase van de voorjaarsronde, met een basisbedrag tot 11,0 cent per kWh.

Een andere factor die de hoogte van het basisbedrag beïnvloedt is de hoeveelheid aanvragen van overige duurzame opwekvormen van substantiële grootte zoals wind op land, biomassa en geothermie. Helaas is er momenteel geen inzicht in de pipeline van toekomstige projecten van deze opwekvormen. Wel is gezien het geplande geïnstalleerde vermogen van wind op land in 2020 te verwachten dat hier een stijging van het aantal aanvragen zal komen.

Tot slot kan het recente voorstel van de Tweede Kamer om te stoppen met subsidie voor de bijstook van biomassa een rol gaan spelen. Indien dit plan doorgang vindt voor de SDE+ 2017 zal naar schatting 1,5 - 2 miljard euro minder worden aangevraagd in de voorjaarsronde. Dit zal tot effect hebben dat het maximaal toegewezen basisbedrag hoger komt te liggen, maar gezien de laatste SDE ronde is het aannemelijk dat de komende SDE ronde alsnog in de tweede fase wordt overtekend.

Prognose maximale basisbedrag voorjaarsronde

Onder de momenteel bekende omstandigheden is rekening houdend met bovenstaande de inschatting dat het maximale SDE basisbedrag in de voorjaarsronde tussen de 10,0 en 10,4 cent per kWh zal komen te liggen. Mocht bijstook van biomassa echter uit de SDE+ regeling worden gehaald dan zal het maximale basisbedrag naar schatting uitkomen tussen 10,5 – 11 cent per kWh. Deze prognose is bedoeld om handvatten te geven voor het berekenen van businessmodellen voor de SDE+ voorjaarsronde. Aangezien deze inschatting is gemaakt op basis van algemene trends en ontwikkelingen kan de uitkomst uiteraard afwijken.